Nowoczesne metody wychowawcze – 5 najpopularniejszych

Nowoczesne metody wychowawcze – 5 najpopularniejszych

Metodę wychowawczą definiuje się jako systematycznie stosowany sposób postępowania rodzica, służący oddziaływaniu na dziecko i prowadzący do realizacji celu, jakim jest osiągnięcie zmian w rozwoju jego osobowości. Poznaj najpopularniejsze nowoczesne metody wychowawcze.

Metoda kary i nagrody

Metoda ta wywodzi się z psychologii behawioralnej. Kary traktuje się w niej jako wzmocnienia negatywne, mające przeciwdziałać występowaniu nieakceptowalnych zachowań. Nagrody to wzmocnienia pozytywne, utrwalające postawy konstruktywne i pożądane. Ważne, by nagrody dominowały nad karami. Przed wymierzeniem tych drugich zawsze należy wytłumaczyć dziecku, dlaczego i za co zostaje ukarane. Kary nie mogą być zbyt surowe, lecz dostosowane do przewinienia. Warto pamiętać, że kary cielesne uczą agresji i przemocy, dlatego lepiej z nich zrezygnować. Nagrody trzeba stosować nieregularnie, by nie przyzwyczajać malucha do pochwał i prezentów otrzymywanych za każdym razem, gdy zachowa się właściwie.

 

Metoda Montessori

Podstawą metody Montessori jest poszanowanie indywidualności każdego dziecka, jeśli chodzi o jego rozwój umysłowy, fizyczny, duchowy i emocjonalny. Należy mu zapewnić odpowiednio przygotowane otoczenie, sprzyjające nauce przez zabawę. Dziecko może wykonywać zlecone mu zadania we własnym tempie i w spokoju. Rolą rodzica staje się obserwowanie malucha i z czasem coraz rzadsza interwencja w jego rozwój. Dzięki samodzielnym wyborom dziecko wykształci w sobie indywidualne zdolności i nabierze doświadczenia w ich doskonaleniu.

 

Metoda modelowania

Metoda modelowania polega na świeceniu własnym przykładem. Odwołuje się do mechanizmu obserwacji i naśladowania przez dzieci zachowań osób dorosłych. Maluchy idealizują rodziców, są wobec nich bezkrytyczne, podatne na identyfikację z określonymi postawami i wartościami. Pokazując pociechom sposoby postępowania godne pochwały, możemy liczyć na wywołanie u nich podobnych działań. Staniemy się dla nich wiarygodnymi modelami i właśnie od nas zaczerpną wzorce szczególnie cenione w przyszłym życiu.

 

Metoda perswazji

Metoda perswazji skupia się na oddziaływaniu na dziecko za pomocą wypowiadanych słów. Wyjaśniając różne zjawiska, tłumacząc zasady postępowania, argumentując decyzje i korygując błędy w zachowaniu, należy odwoływać się do przykładów, rozwijać empatię i interesować się zdaniem malucha na dany temat. Perswazja nie oznacza przymusu i ostrego rygoru. Rodzic przedstawia pewne rozwiązania i daje możliwość wyboru. Ta nowoczesna metoda wychowawcza znajduje głównie zastosowanie wobec starszych dzieci. W ich przypadku okazuje się najskuteczniejsza.

 

Metoda zadaniowa

Metoda zadaniowa skupia się na aranżowaniu sytuacji zadaniowych, wymagających współpracy i podjęcia wysiłku służącego osiągnięciu danego celu. Zadania prowadzą do wzbogacenia wiedzy oraz zdobycia doświadczeń i nowych umiejętności. Metody zadaniowe stosuje się w zabawach grupowych, we wspólnym tworzeniu projektów, organizowaniu przedstawień teatralnych i podejmowaniu innych pokrewnych inicjatyw. Dzieci mają wówczas nauczyć się akceptowania norm społecznych, negocjowania, komunikacji międzyludzkiej; rozwiązują w tym czasie konflikty i podejmują określone role.

Najpopularniejszymi metodami wychowawczymi są: metoda Montessori, metoda perswazji, modelowania, zadaniowa oraz kary i nagrody. Stosowanie ich w kształtowaniu osobowości dziecka, nauczaniu go umiejętności manualnych i interpersonalnych - wiąże się z osiągnięciem różnych celów. Poszczególne metody wychowawcze należy dobrać do wieku dziecka i kierować się przy wyborze jego indywidualnymi cechami.